Запазената марка

Патентът е форма на интелектуалната собственост
Когато предмет на патента е продукт (изделие, графичен знак, вещество и др.), притежателят на патента има право да забрани на трети лица да ползват или произвеждат продукта, както и да търгуват с него.
Патентите се издават от съответните национални държавни органи. В България този орган е Патентното ведомство.

Уважаеми клиенти,
САМО НИЕ ПРИТЕЖАВАМЕ ТЪРГОВСКАТА МАРКА IYI И ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН НА МЕДАЛЬОНА
известен под името "Розетата от Плиска". 

Предоставяме на Вашето внимание тази информация, защото IYI e нашата ЗАПАЗЕНА МАРКА.
От 2001 година тя е гаранция за качеството на предлаганите от нас стоки и сувенири.


Бъдете внимателни при избора си!
 
Преди да купите Розетата от Плиска обърнете внимание на подредбата на символите!
Розета със сгрешени символи не ви е нужна, защото вместо древен артефакт зареден с енергия, купувате безполезна дрънкулка!

Когато купувате НЕКАЧЕСТВЕНИ И ИСТОРИЧЕСКИ НЕИЗДЪРЖАНИ РОЗЕТИ, рискувате не само да загубите пари, но това може да бъде опасно и за вашето здраве!!! 
 

  • ТЪРГОВСКА МАРКА

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на другите търговци на пазара.

Правото върху марка се придобива с регистрацията й, като на притежателя на марката се предоставя изключително право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на всяко трето лице да я използва без негово съгласие.

  • ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукта, т.е. начинът, по който изглежда. Това може да бъде формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинацията от цветове.


САНКЦИИ И НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 172б.  (1) Който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка, промишлен дизайн, сорт растение или порода животно, обект на това изключително право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем хиляди лева.
(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.
 
Дизайнът на медальона, е авторско произведение. В Закона за авторското право и сродните му права,  Глава втора - обекти на авторското право, Закриляни обекти, чл. 3, ал. 1, т. 5 дизайнът е предвиден като защитен обект на авторското право, а чл. 94 ЗАПСП предвижда иск за обезщетение.
 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 
Чл. 94. (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
(4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.

Освен изброените наказания всеки, който неправомерно използва обект на авторско право, може да се приеме, че нарушава забраните на чл. 35, ал. 1, и ал. 2 от Закона за защита от конкуренцията (ЗЗК), 
съгласно, който се забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид , опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя. продавача, начина и мястото на производство, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.  

За всяко нарушение на цитираните разпоредби в чл. 100. ал. 1. т. 6 от ЗЗК се предвижда санкция в размер до 10 % от оборота за предходната финансова година на предприятието-нарушител.